lørdag

22/6/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Rabita fellesbilde
Nyhet

Vi svarer

12/21/2023
- webmaster@auroraborealis.no
Vi forstår at noen kan oppleve det som krevende at mediene skriver kritiske saker om oss. Men, Rabitas visjon er åpenhet, kunnskap og fellesskap.

Nettavisen har i flere artikler skrevet om Rabtas regnskapsføring og rapportering. Dessverre er mange av påstandene som fremsettes om oss feil. Det har også ført til at personer som har kommentert påstandene ikke har fått et korrekt bilde av situasjonen. 

Dette er fakta i saken: 

Rabita er et trossamfunn som drives etter trossamfunnsloven. Vi får statstilskudd, på samme måte som andre trossamfunn, blant annet Den norske kirke. For å få tilskudd kreves det blant annet at trossamfunnet rapporterer på aktivitet og økonomi til Statsforforvalteren. Det har Rabita gjort i alle år. 

Statstilskuddet vi mottar blir brukt på kjerneområdet, som er de religiøse aktivitetene. Vi har rundt 3 000 kvadratmeter med lokaler i Oslo Sentrum, som er fulle av liv og aktivitet. Ungdomstreff, barneundervisning, kvinne og menn i bønn, sosiale arrangementer, fredagssamlinger, ramadanaktiviteter, markering av muslimske høytider, overnattingsturer for barn og unge og for familier er noe av det vi tilbyr, i tillegg til kulturelle aktiviteter, blant annet kalligrafikurs, geometrikurs, og språkkurs. Under pandemien ble våre lokaler både brukt som vaksinesenter og som informasjonskanal for dem med et annet morsmål enn norsk.  

Et viktig bidrag til denne mangfoldige driften av et trossamfunn er donasjoner, gaver og kollekt. Det gjelder også for oss. Disse donasjonene er skattefrie, og gir i tillegg skattefradrag for giveren. Donasjonene vi har mottatt de siste årene har vært øremerket et konkret prosjekt, innkjøp av et moskelokale i Horten. I 2019 kjøpte vi et lokale og moskeen er nå i drift. Det er en stor glede å se store og små får brukt disse lokalene for sine religiøse og sosiale behov i byen.   

Det er Rabita som har mottatt de skattefrie donasjonene. Midlene til moskeen ble overført til selskapet System Invest, som kjøpte eiendommen. System Invest er et aksjeselskap uten kommersiell drift. Selskapets formål er se til at morselskapet, Det Islamske Forbundet kan disponere rimelige og egnede lokaler til sine formål. System Invest ble etablert for å forenkle kjøp av slike eiendommer. I dag eier selskapet tre eiendommer, Rabitas nåværende lokaler i Oslo Sentrum (kjøpt i 2004), moskeen i Horten og lokalene i Kongsvinger (kjøpt i 2021). At selskapet ikke er kommersielt  synliggjøres godt ved at selskapet i alle år enten har hatt ett svært lite overskudd eller et noe større underskudd, i tråd med formålet. Selskapet har heller ingen ansatte. 

De tre eiendommene det er snakk om er blitt finansiert av det lokale trossamfunnet, samt noen donasjoner. Eiendommenes verdi er ligger i balansen i System Invests regnskap. Det var årsaken til at vi skulle ha sendt inn regnskapene til Rabita til Regnskapsregisteret for 2021 og 2022. Det ble først gjort i desember 2023. Feilen skyldes at verken styret eller administrasjonen var klar over dette kravet. Feilen er rettet og vi forsikrer om at vi fremover vil sende inn regnskapet, slik loven krever. Vi kan også garantere at ingen er blitt skadet eller utsatt for tap på grunn av denne feilen. 

I nettavisen har det vært en sammenblanding mellom Rabita og Amanastiftelsen. Sistnevnte er en stiftelse som drives etter stiftelsesloven, Den er ikke eid av Rabita eller har noen formelle koblinger til Rabita, utenom at noen representanter i Rabitas menighet er styremedlemmer i stiftelsen.   

I Rabita skal vi fortsette vårt gode arbeid som trossamfunn, med religiøse- , kulturelle og sosiale aktiviteter. Nettavisens saker er en påminnelse om at vi fortsatt skal være et åpent og inkluderende trossamfunn, som skal dele informasjon, slik at de som setter seg inn i vår drift ser at vi driver i tråd med lover og forskrifter.  

I noen av sakene i Nettavisen står det at vi ikke har kommentert påstander. Årsaken er at vi har fått svært korte frister, samtidig som vi ikke har tiltro til at journalisten som har skrevet sakene vil håndtere informasjon vi gir på en balansert måte. Både medlemmer og andre interesserte som har spørsmål må gjerne ta kontakt med oss direkte. 


Ved å være synlige, dele taler, si ja til intervjuer og invitere også kritikere til moskeen, vil det alltid være en mulighet for at noen tolker oss feil eller tar noe ut av kontekst. Samtidig gir det oss en enda større mulighet til å dele kunnskap og la stadig flere nordmenn ta del i vårt fellesskap. Det skal vi glede oss over.

Har du spørsmål, ta kontakt med en av oss i ledelsen av menigheten eller i styret når du er i moskeen, ring oss eller send oss en e-post. Vi lover deg svar.

Vi svarer også på spørsmål fra dem som ikke er medlemmer av vår menighet. De kan sendes til post@rabita.no.

Regnskap og rapportering:

Statsforvalteren er tilsynsmyndighet for trossamfunn, herunder for Rabita. Rabita har alltid levert regnskap i tråd med Statsfolvateren sine krav og i tråd med Lov om tros- og livssynssamfunn.

Våre regnskap blir utarbeidet av regnskapsførere og godkjent av eksterne statsautoriserte revisorer. For å få statstilskudd må godkjent regnskap være innlevert, sammen med årsrapporten for menigheten. Rabita har alltid levert inn slikt regnskap og rapporter.

De gangene myndighetene har stilt spørsmål om regnskapet, har Rabita alltid besvart disse utfyllende med dokumentasjon.
Ved siden av trossamfunnsloven, fins det regler i regnskapsloven som trossamfunn i visse tilfeller må overholde. Blant annet fremgår det at trossamfunn som har eiendeler for mer enn 20 millioner kroner, må levere inn regnskap til Regnskapsregisteret. Rabitas eiendeler har nådd denne terskelverdien de siste årene og regnskap skulle således vært levert inn. Verken styret eller daglig leder var kjent med dette kravet. De ble heller ikke informert om dette av regnskapsfører, revisor eller myndigheter. Dette ble derfor ikke gjort. Det kan her nevnes at aksjeselskapet Rabita eier, System Invest AS, hvert år har levert inn det relevante regnskapet. Det har derfor ikke vært innlysende for styret at også Rabita måtte sende inn denne dokumentasjonen, og dokumentasjonen har dermed heller ikke vært tilbakeholdt på noen måte. Det påpekes at Rabita er en ideell organisasjon, der de som sitter i styret er frivillige mennesker uten særlig kompetanse på regnskap og regelverk. Det var også årsaken til at styret ansatte en regnskapsfører som skulle påse at Rabita var i overenstemmelse med regnskapskrav og regler knyttet til dette. Så fort styret og daglig leder ble gjort kjent med kravet til rapportering, ble regnskapene for de siste 2 årene sendt inn til Regnskapsregisteret. Rabita jobber fortsatt med å rydde opp på beste mulige måte.
Det at Rabita ikke har sendt inn regnskap til Regnskapsregisteret, har verken skadet eller forårsaket noe tap for noen.

Transparent økonomi:

Rabita har kun kontoer i Norge. Alle våre transaksjoner gjøres i tråd med lovverket. Ved siden av dette gjør bankene vurderinger av alle transaksjoner som går til eller fra våre konti til konti i utlandet. Banken og Valutaregisteret har full oversikt over alle Rabitas økonomiske aktiviteter. Myndighetene har også tilgang til de økonomiske aktivitetene Rabita gjennomfører som en del av driften, i tillegg til gaver vi mottar.

Våre eiendommer:

Eiendommene Rabita eier brukes til moskeer. Muslimer har sine religiøse og sosiale behov som de har rett til å ytre, på lik linje med andre trossamfunn. I dag eies disse eiendommene av selskapene System Invest og Torggt 12, samt av Amana-stiftelsen. Kjøp av eiendom er dokumentert i våre regnskap.. Finansieringen av eiendommer har alltid vært gjennomført i henhold til lover og regler og betalinger, og gaver og donasjoner har blitt overført vår konto.

Tjeneste for medlemmer:

Rabita er en moske som er åpen for alle, enten det er fredagsbønn, eid-bønn, ramadansamlinger eller et ordinært besøk. Det er en tjeneste de som ønsker kan benytte seg av, og Rabita tjener ingenting på dette.
Det samme gjelder for pilegrimsreiser. Her er Rabita et mellomledd mellom de som reiser på den ene siden og turoperatører og myndighetene i Saudi-Arabia på den andre siden. Årsaken til dette var at det, inntil nå nylig, ikke var mulig for enkeltpersoner å bestille denne type reiser på egenhånd. Ved å være et mellomledd, muliggjorde Rabita at personer fra Norge fikk reise på pilegrimsreise. Rabita er en formidler av informasjon og betaling av reise, innkvartering og gebyrer til myndighetene i Saudi-Arabia. Dette er årsaken til at det har gått store beløp fra Rabita til utland, på vegne av pilgrimer.

Vi tjener ikke penger på moskeer:

Rabita har ikke som mål om å tjene penger på sine eiendommer. Menigheten mottar donasjoner fra sine medlemmer og andre givere. Slik støtte kan komme fra Norge og utland og er ikke uvanlig å motta for et trossamfunn.

Amana-stiftelsen:

Amana er en stiftelse, som er selvstendig og som ikke har noen organisatorisk tilknytning til Rabita. Stiftelsen er en hjelp for menigheter som ønsker å etablere en moské i sitt lokalmiljø. Koblingen til Rabita er at stiftelsen har adresse i Calmeyers gate 8 og at medlemmer av vår menighet sitter i stiftelsens styre. Amana-stiftelsen drives i tråd med lovverket.