torsdag

18/7/24

Fredagsbønn 15:00

Vi svarer

Rabita fellesbilde

Vi forstår at noen kan oppleve det som krevende at mediene skriver kritiske saker om oss. Men, Rabitas visjon er åpenhet, kunnskap og fellesskap. Ved å være synlige, dele taler, si ja til intervjuer og invitere også kritikere til moskeen, vil det alltid være en mulighet for at noen tolker oss feil eller tar noe ut av kontekst. Samtidig gir det oss en enda større mulighet til å dele kunnskap og la stadig flere nordmenn ta del i vårt fellesskap. Det skal vi glede oss over.

Har du spørsmål, ta kontakt med en av oss i ledelsen av menigheten eller i styret når du er i moskeen, ring oss eller send oss en e-post. Vi lover deg svar.

Vi svarer også på spørsmål fra dem som ikke er medlemmer av vår menighet. De kan sendes til post@rabita.no.

EIENDELER

Nettavisen har i flere artikler skrevet om Rabitas regnskapsføring og rapportering. Dessverre er mange av påstandene som fremsettes om oss feil. Det har også ført til at personer som har kommentert påstandene ikke har fått et korrekt bilde av situasjonen.

Dette er fakta i saken:

Rabita er et trossamfunn som drives etter trossamfunnsloven. Vi får statstilskudd, på samme måte som andre trossamfunn, blant annet Den norske kirke. For å få tilskudd kreves det blant annet at trossamfunnet rapporterer på aktivitet og økonomi til Statsforforvalteren. Det har Rabita gjort i alle år.

 

Tjenester for medlemmer

Statstilskuddet vi mottar blir brukt på kjerneområdet, som er de religiøse aktivitetene. Vi har rundt 3 000 kvadratmeter med lokaler i Oslo Sentrum, som er fulle av liv og aktivitet. Ungdomstreff, barneundervisning, kvinner og menn i bønn, sosiale arrangementer, fredagssamlinger, ramadanaktiviteter, markering av muslimske høytider, overnattingsturer for barn og unge og for familier er noe av det vi tilbyr, i tillegg til kulturelle aktiviteter, blant annet kalligrafikurs, geometrikurs, og språkkurs. Under pandemien ble våre lokaler både brukt som vaksinesenter og som informasjonskanal for dem med et annet morsmål enn norsk.

Når det gjelder pilegrimsreiser, er Rabita et mellomledd mellom de som reiser på den ene siden og turoperatører og myndighetene i Saudi-Arabia på den andre siden. Årsaken til dette var at det, inntil nå nylig, ikke var mulig for enkeltpersoner å bestille denne type reiser på egenhånd. Ved å være et mellomledd, muliggjorde Rabita at personer fra Norge fikk reise på pilegrimsreise. Rabita er en formidler av informasjon og betaling av reise, innkvartering og gebyrer til myndighetene i Saudi-Arabia. Dette er årsaken til at det har gått store beløp fra Rabita til utland, på vegne av pilgrimer.

 

Her er oversikt over hva Rabita eier:

Rabita (Det Islamske Forbundet Org.nr. 983.228.364): eier ingen eiendommer direkte.

Rabita eier aksjene i System Invest AS. (verdi: 6.5 mill.)

Andre eiendeler: Har gitt lån til System Invest i flere omganger over en periode på 19 år med til sammen ca. 19 mill. Dette står klart og tydelig i regnskapet.

 

System Invest as (org.nr. 986.804.358):

Det er Rabita som har mottatt de skattefrie donasjonene. Midlene til moskeen ble overført til selskapet System Invest, som kjøpte eiendommen. System Invest er et aksjeselskap uten kommersiell drift. Selskapets formål er se til at morselskapet, Det Islamske Forbundet kan disponere rimelige og egnede lokaler til sine formål. System Invest ble etablert for å forenkle kjøp av slike eiendommer. I dag eier selskapet tre eiendommer:

 

  1. Calmeyers gate 8, 0183 Oslo, (Rabitas lokaler). Ble kjøpt i 2004 til en verdi av ca. 20 mil. (Denne gangen ble det tatt opp lån på 14 mill. fra banken). Resten var innsamlede midler internt. Bygget brukes nå som en moske, kontorer, kursrom og mer.
  1. Et moskelokale i Horten. Dette ble kjøpt i 2019 til en verdi av ca. 5 mill. Eiendommen brukes nå som en moske. For dette prosjektet fikk SI et lån fra Rabita på ca. 4.5 mill. Lånet stammet fra en donasjon Rabita hadde fått fra utlandet.
  1. Et moskelokale i Kongsvinger. Ble kjøpt i 2022 til en verdi av ca. 7 mill. SI fikk interne lån for å dekke kostandene. Deler av eiendommen brukes nå som en moske. En annen del er leid ut og resten er tomt.

 

At selskapet ikke er kommersielt, synliggjøres godt ved at selskapet i alle år enten har hatt et svært lite overskudd eller et noe større underskudd, i tråd med formålet. Selskapet har heller ingen ansatte.

De tre eiendommene det er snakk om er blitt finansiert av det lokale trossamfunnet, samt noen donasjoner. Eiendommenes verdi er ligger i balansen i System Invests regnskap. Det var årsaken til at vi skulle ha sendt inn regnskapene til Rabita til Regnskapsregisteret for 2021 og 2022. Det ble først gjort i desember 2023. Feilen skyldes at verken styret eller administrasjonen var klar over dette kravet. Feilen er rettet og vi forsikrer om at vi fremover vil sende inn regnskapet, slik loven krever. Vi kan også garantere at ingen er blitt skadet eller utsatt for tap på grunn av denne feilen.

For å forsikre oss om at alt foregår i henhold til lover og regler har innkjøpene blitt utført ved hjelp av et advokatfirma. Betalingen har alltid gått fra vår konto til deres konto og derfra til selgerens konto.

System Invest AS har siden opprettelsen i 2004 levert regnskap i henhold til regnskapsloven og skattemeldinger som alle andre selskaper i Norge. Regnskapene er signert av en ekstern revisor. Selskapet har aldri fått noen bemerkninger om noe galt i regnskapet.

System Invest sitt formål er som følger: «å se til at morselskapet, Det Islamske Forbundet (org.nr. 983 228 364), kan disponere rimelige og egnede lokaler til sine formål». Dvs, selv om selskapet er et AS er det ingen profitt-formål her. Selskapet drives på frivillig basis, dvs. ingen ansatte og ingen lønninger.

Selskapet har aldri mottatt donasjoner fra noen verken i inn- eller utlandet.

 

Donasjoner

Et viktig bidrag til denne mangfoldige driften av et trossamfunn er donasjoner, gaver og kollekt. Det gjelder også for oss. Disse donasjonene er skattefrie, og gir i tillegg skattefradrag for giveren. Donasjonene vi har mottatt de siste årene har vært øremerket et konkret prosjekt, innkjøp av et moskelokale i Horten. I 2019 kjøpte vi et lokale og moskeen er nå i drift. Det er en stor glede å se store og små får brukt disse lokalene for sine religiøse og sosiale behov i byen.

Rabita har tatt imot donasjoner fra egne medlemmer og fra andre. De eiendelene som Rabita i dag sitter med, stammer i all hovedsak fra donasjoner. Dette inkluderer donasjoner fra utlandet. Da er det snakk om donasjoner fra anerkjente aktører. Alle slike gaver har gått fra konto til konto. Vi har aldri forsøkt å skjule noe for ansvarlige myndigheter. Valutaregisteret har full oversikt. Banken har også oversikt. Ansvarlige myndigheter har alltid fått svar når de har spurt. Det er verken plikt eller forventet at Rabita skal publisere navn på alle donorer for allmennheten. Vi tar aldri imot gaver med betingelser som strider med Rabitas formål eller norsk lov.

Donasjoner til trossamfunn er ikke skattepliktig. Tvert imot, de gir til og med skattefradrag. Derfor er beskyldninger som at Rabita har begått «grovt skattesvik» uforståelige

 

Amanastiftelsen

Til tross for at det var Rabita som i 2014 stiftet Amanastiftelsen, er stiftelsen siden opprettelsen vært en egen suveren organisasjon som driftes etter stiftelsesloven.

Rabita som trossamfunn har siden da ikke hatt noe med driften eller med eiendommene å gjøre. I Nettavisen har det vært en sammenblanding mellom Rabita og Amanastiftelsen. Stiftelsen drives etter stiftelsesloven. Den er verken eid av Rabita eller har noen formelle koblinger til Rabita, utenom at noen representanter i Rabitas menighet er styremedlemmer i stiftelsen. Hvis du er usikker på hvordan stiftelser i Norge virker, kan du lese mer om dette i stiftelsesloven. Det blir feil å påstå at Rabita eier eiendommene som Amanastiftelsen eier. Amanastiftelsen har ikke kjøpt noe nytt eller fått donasjoner de siste fem årene.

 

I Rabita skal vi fortsette vårt gode arbeid som trossamfunn, med religiøse- , kulturelle og sosiale aktiviteter. Nettavisens saker er en påminnelse om at vi fortsatt skal være et åpent og inkluderende trossamfunn, som skal dele informasjon, slik at de som setter seg inn i vår drift ser at vi driver i tråd med lover og forskrifter.

I noen av sakene i Nettavisen står det at vi ikke har kommentert påstander. Årsaken er at vi har fått svært korte frister, samtidig som vi ikke har tiltro til at journalisten som har skrevet sakene vil håndtere informasjon vi gir på en balansert måte. Både medlemmer og andre interesserte som har spørsmål må gjerne ta kontakt med oss direkte.

ØKONOMI

Regnskap og rapportering:

Statsforvalteren er tilsynsmyndighet for trossamfunn, herunder for Rabita. Rabita har alltid levert regnskap i tråd med Statsfolvateren sine krav og i tråd med Lov om tros- og livssynssamfunn.

Våre regnskap blir utarbeidet av regnskapsførere og godkjent av eksterne statsautoriserte revisorer. For å få statstilskudd må godkjent regnskap være innlevert, sammen med årsrapporten for menigheten. Rabita har alltid levert inn slikt regnskap og rapporter.

De gangene myndighetene har stilt spørsmål om regnskapet, har Rabita alltid besvart disse utfyllende med dokumentasjon.
Ved siden av trossamfunnsloven, fins det regler i regnskapsloven som trossamfunn i visse tilfeller må overholde. Blant annet fremgår det at trossamfunn som har eiendeler for mer enn 20 millioner kroner, må levere inn regnskap til Regnskapsregisteret. Rabitas eiendeler har nådd denne terskelverdien de siste årene og regnskap skulle således vært levert inn. Verken styret eller daglig leder var kjent med dette kravet. De ble heller ikke informert om dette av regnskapsfører, revisor eller myndigheter. Dette ble derfor ikke gjort. Det kan her nevnes at aksjeselskapet Rabita eier, System Invest AS, hvert år har levert inn det relevante regnskapet. Det har derfor ikke vært innlysende for styret at også Rabita måtte sende inn denne dokumentasjonen, og dokumentasjonen har dermed heller ikke vært tilbakeholdt på noen måte. Det påpekes at Rabita er en ideell organisasjon, der de som sitter i styret er frivillige mennesker uten særlig kompetanse på regnskap og regelverk. Det var også årsaken til at styret ansatte en regnskapsfører som skulle påse at Rabita var i overenstemmelse med regnskapskrav og regler knyttet til dette. Så fort styret og daglig leder ble gjort kjent med kravet til rapportering, ble regnskapene for de siste 2 årene sendt inn til Regnskapsregisteret. Rabita jobber fortsatt med å rydde opp på beste mulige måte.
Det at Rabita ikke har sendt inn regnskap til Regnskapsregisteret, har verken skadet eller forårsaket noe tap for noen.

Levert regnskap i henhold til trossamfunnsloven

Siden opprettelsen i 1987 har Rabita levert sine regnskap til Statsforvalter i henhold til trossamfunnsloven. Rabita har også alltid stilt seg til disposisjon til forskere, journalister, skoleelever og andre som vil komme på besøk eller bli kjent med oss. Rabita har alltid hatt tett dialog og kontakt med myndighetene, og alltid svart på alle henvendelser vi har fått om alt fra regnskap, drift, struktur og aktiviteter til sikkerhet og beredskap.

Hvorfor så komplisert struktur?
Rabita har ikke valgt denne strukturen selv. Den er blitt tvunget frem av andre omstendigheter. Det startet da vi skulle kjøpe Calmeyers gate 8 (Rabitas nåværende lokaler). Da trengte vi lån, men bankene nektet å låne til «et trossamfunn». Løsningen var, ifølge banken, å opprette et aksjeselskap. Etter mye fram og tilbake, gikk vi med på tanken og opprettet System Invest AS. Da godtok banken å låne penger til oss slik at kjøpet gikk i boks.

Transparent økonomi

Rabita har kun kontoer i Norge. Alle våre transaksjoner gjøres i tråd med lovverket. Ved siden av dette gjør bankene vurderinger av alle transaksjoner som går til eller fra våre konti til konti i utlandet. Banken og Valutaregisteret har full oversikt over alle Rabitas økonomiske aktiviteter. Myndighetene har også tilgang til de økonomiske aktivitetene Rabita gjennomfører som en del av driften, i tillegg til gaver vi mottar.

Våre eiendommer

Eiendommene Rabita eier brukes til moskeer. Muslimer har sine religiøse og sosiale behov som de har rett til å ytre, på lik linje med andre trossamfunn. I dag eies disse eiendommene av selskapene System Invest og Torggt 12, samt av Amana-stiftelsen. Kjøp av eiendom er dokumentert i våre regnskap. Finansieringen av eiendommer har alltid vært gjennomført i henhold til lover og regler og betalinger, og gaver og donasjoner har blitt overført vår konto.

Vi tjener ikke penger på moskeer:

Rabita har ikke som mål om å tjene penger på sine eiendommer. Menigheten mottar donasjoner fra sine medlemmer og andre givere. Slik støtte kan komme fra Norge og utland og er ikke uvanlig å motta for et trossamfunn.